Политика за поверителностGDPR

I. Въведение

"Джей Ди - Лаптопс" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.  Настоящото се прилага изключително за данните, събирани от посещение на  интернет страница www.dostavki.co.uk и производни страници, които изрично насочват към този документ.

Политиката ни за поверителност по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти е съобразена Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.

II. Обработване на лични данни

Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в сайта приемаме, че Вие сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Към всички дейности, включващи действия по обработване на лични данни, "Джей Ди - Лаптопс" EООД прилага следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

Личните данни, които събираме от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес. Ние имаме право също така да събираме допълнителна информация, като например пощенски код, възраст.

Ако изберете да участвате в дейности като – томболи, аукциони , проучвания и други, ние също така ще събираме информация от Вас, съобразно обявените условия.

Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения на сайта на www.dostavki.co.uk. Например ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, вкл. сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния. Допълнително събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас Уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт. Ние имаме право да използваме информация от Вашия браузър, като напр. избора на език, за да подобрим работата на клиентите, напр. като направим Уеб сайта достъпен на предпочитания Ви език, когато е възможно. Тези данни се обработват като лична информация и не се преотстъпват на трети лица.

Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Събраната информация се използва с цел да предлагаме максимално добра услуга, според Вашите интереси и предпочитания като изпращаме съобщения за най-актуални и подходящи оферти за продукти на най-ниски цени, както и за целите на сключването на договори, доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на категориите данни които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Всеки субект, чиито данни се обработват от "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данните и националното законодателство права:

  • право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него;
  • право да получи достъп до обработваните лични данни;
  • право да поиска коригиране(ако личните данни са неточни);
  • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право да поиска ограничаване на обработване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право на преносимост на личните данни;
  • право на възражение;
  • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение за данните и целите за които субекта е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;
  • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
  • право на жалба до надзорен орган.

Личните данни се обработват от "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта https://dostavki.co.uk.co.uk и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. Всеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности като на този адрес изпрати съобщение с тема „Отказ” или използва някоя от другите форми за контакт на сайта.

При оттеглено съгласие "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД си запазва правото да обработва само тези лични данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на сключен между дружеството договор със субект на лични данни, за целите на изпълнение на задълженията по този договор, както и за нуждите на счетоводно и данъчно отчитане, в установените от закона срокове.

III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от Вас доброволно.

Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме право също така да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим информацията за използваният от Вас продукт или услуга, за важни актуализации или известия относно нашите продукти и услуги, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и без да сме поискали разрешение и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на търговски партньори и куриери от фирма "Еконт", участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме само необходимите лични данни за предоставяне на съответните услуги. Те са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или магазин, за да: (a) спазим закона или дадени законосъобразни искания или съдебен процес; (b) защитим правата или собствеността на "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД или наши клиенти, включително прилагане на нашите споразумения или правила, регулиращи използването на услугите от Ваша страна; или (c) предприемем действия при нужда, която по наша преценка е наложителна, да използваме или разкрием информация с цел предпазване на личната безопасност на служители на "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД, клиенти или обществеността.

IV. Защита на личните Ви данни

В изпълнение на поетия ангажимент към сигурността на Вашите данни, "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД въведе вътрешни правила и процедури, които обезпечават законосъобразното обработване на лични данни.

Мерките по защита на данните са съобразени със съвременните стандарти на защита и добри практики, а прилагането им е обезпечено, чрез съответни технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

В израз на предприетата активна политика по защита на Вашите данни, "Джей Ди - Лаптопс" ЕООД е определила външна организация да осъществява функциите на Длъжностно лице по защита на данни, чрез което може да получите съдействие за упражняване на Вашите права.

V. Достъп до Вашите лични данни

С регистрацията си в нашият сайт, всеки клиент създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал и автоматично генерираната му парола за достъп, получена на същия имейл, всеки клиент може да промени както паролата, така и посочените в Личния му профил данни – секция Моя профил / Лични данни.


VI. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да отправите до нас запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни ползваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация и ще уважим всяко Ваше желание за изменение, поправка или изтриване на Вашите лични данни.